Prissättningsråd vid Umeå universitet

Från och med den 1 juli 2013 finns ett centralt råd för prissättning vid Umeå universitet. Rådet ska vara rådgivande när det gäller prissättning av vissa interna och externa tjänster eller varor, exempelvis bokningsbara lokaler, IT-tjänster, tryckeri, verkstad, husservice, teleservice och skrivningsbevakning.

Sammansättning och mandatperiod
Prissättningsrådet ska bestå av:

Bitr. universitetsdirektör (ordförande)
Enhetschef vid universitetsförvaltningen
Controller vid Planeringsenheten
Controller universitetsförvaltningen
Administrativ chef UmUB
Två (2) representanter från fakulteterna som dekanerna gemensamt utser
En (1) student som studentkårerna gemensamt utser

Respektive enhetschef/motsv. är föredragande och kallas till aktuellt ärende.
Planeringsenheten är sammankallande och tillhandahåller sekreterarresurs.

Rådet ska sammanträda minst två gånger per år och utifrån verksamhetens behov samt samordnas med universitetets budgetprocess.

Minnesanteckningar

För att få tillgång till minnesanteckningar, kontakta rådets sekreterare Isabelle Skantz, 090-786 60 96.

Uppdrag

Prissättningsrådet

ska inför förvaltningschefens/motsvarande beslut

• vara rådgivande avseende prissättning av interna och externa tjänster eller varor som ej är anslagsfinansierade och där den totala försäljningen av tjänste- eller varuområdet överstiger 2 mnkr per år,
• vara rådgivande avseende lämpliga finansieringsmodeller för respektive tjänst eller vara (ex. per styck, per timme eller schablon).

ska därutöver
• ansvara för att följa upp att respektive enhet kommunicerar beslutad prismodell till interna och externa kunder på ett lättförståeligt och transparant sätt,
• utgöra remissinstans vid förslag på om viss universitetsgemensam verksamhet ska bedrivas enligt finansieringsmodellen köp- och sälj,
• tillse att prissättningen är överensstämmande med interna styrdokument, lagar och föreskrifter och att den verkar för resurseffektivitet,
• arbeta samordnat mot universitetets ordinarie budgetprocess.

Enhetschef/motsvarade
Respektive enhetschef/motsvarande ansvarar för att tillställa rådet ett underlag/förslag på priser senast två veckor innan utlyst råd. Till förslaget ska en analys och redovisning av innevarande pris och utfall bifogas. Förslaget ska bygga på full kostnadstäckning. Avvikelser från denna grundregel måste förklaras och motiveras.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Prissättningsråd vid Umeå universitet

Beslut av rektor 21 maj 2013

Beslut av rektor 2015-03-24