Planering och uppföljning

Planeringsenheten bereder övergripande ekonomiska frågor som omfattar såväl universitetet som universitetsanknutna organ. Enheten ger förslag på ramar och underlag till nämnder/motsvarande samt budget för gemensamma funktioner. Enheten ger också direktiv till verksamhetsuppföljning och årsredovisning.

Årscykeln 2018 vid UmU

Utifrån beslutade anvisningar för verksamhetsplanering och uppföljning gäller följande tidpunkter för år 2018.

Årscykel 2018 i pdf-format

Planeringsdokument

Till planeringsdokument hör bl.a. anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2019, budgetunderlag 2019-2021, samt budget 2018 (inkl ekonomisk plan 2019-2020) och rektors detaljbeslut i budget 2018.

Uppföljningsdokument

Till uppföljningsdokument hör bl.a. delårsrapport 2017 och årsredovisning för 2017.

Stöd till planering och uppföljning

Som stöd för planering och uppföljning vid Umeå universitet finns ett beslutsstödssystemet Fokus. I Fokus kan användarna se data från studiedokumentationsregistret Ladok, ekonomisystemet Raindance, och inom kort även personalsystemet Primula och publiceringssystemet Diva.
Inloggning i Fokus (CAS-användare)

Gatekeeping

Rektor har beslutat inrätta en gatekeepingfunktion vid Umeå universitet. Syftet med att inrätta gatekeepingfunktion är

  • att så långt som möjligt minimera uppdrag, uppgiftsinhämtande och uppdrag som går ut till fakulteter och institutioner.
  • att så långt som möjligt hämta uppgifter ur centrala system.
  • att gatekeepingfunktion ansvarar för att koordinera uppgifter som trots detta ändå behöver gå ut till fakulteter och institutioner.
  • att gatekeepingfunktion ansvarar för att kvalitetssäkra vissa typer av dokument som går in till rektor för beslut.

Enheter som behöver inhämta uppgifter från verksamheten ska göra en avstämning med Per Ragnarsson på planeringsenheten innan utskick görs till fakulteter eller institutioner.Beslut om gatekeepingfunktion

Intern styrning och kontroll

Universitetets ledning ska i samband med årsredovisningen lämna en bedömning om verksamhetens process för intern styrning och kontroll är betryggande.Systembeskrivning intern styrning och kontroll


Kontaktinformation

Planeringsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 6, Universitetstorget 4

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär