Vår verksamhet

Planeringsenheten arbetar med frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet samt kvalitet och utvärdering inom grundutbildning och forskarutbildning.

Forskning

Enheten svarar för stöd i arbetet med starka forskningsmiljöer, ansökningar och fördelning av forskningsmedel, remisser mm.
Läs mer om forskning

Konferensmedel

Enheten svarar för fördelning av bidrag till konferensverksamhet vid Umeå universitet, främst sociala arrangemang, t.ex. delkostnader för en konferensmiddag eller en mottagning.Läs mer om konferensmedel

Kursklassificering

Enheten svarar för sekreteriatet till Kursklassificeringskommittén (K3).Läs mer om kursklassificering

Omvärldsbevakning

Övergripande omvärldsbevakning som ska ge en kontinuerlig bild av hur universitetet står sig i nationell och internationell konkurrens. Följa och analysera nya förutsättningar för utbilding och forskning samt samverkan, såväl nationellt som internationellt.Läs mer om omvärldsbevakning

Planering och uppföljning

Övergripande planering, inklusive budget, vilket innefattar samtliga delar i universitetets planeringscykel samt dialoger i anslutning till denna. Uppföljning av universitetets verksamhet, särskilt av de mål och projekt som satts upp av universitetsstyrelse och rektor. Detta inkluderar undersökningar och analyser samt stöd till hela universitetet avseende uttag av statistik. Här ingår stöd till projektledare.Läs mer om planering och uppföljning

Umeå universitet i siffror

Statistik och faktaunderlag om verksamheten vid Umeå universitet. Uppgifterna är indelade i Utbildning, Forskning, Personal och ekonomi. Enheten ansvarar dessutom för ett ledningsinformationssystem (FOKUS).Läs mer om Umeå universitet i siffror

Utbildningskvalitet

Centralt stöd till universitetets kvalitetsarbete inom utbildning. Enheten medverkar i och ger stöd till de nationella kvalitetsutvärderingar som genomförs av Universitetskanslersämbetet. Beredning och handläggning av frågor kring universitetets utbildning.
Läs mer om kvalitetsarbetet inom utbildning

Utbildning på forskarnivå

Central resurs för universitetsledningen, fakulteter och andra organ med beredning och handläggning av frågor som rör utbildning på forskarnivå. Enheten arbetar med utvecklingsfrågor inom universitetet och bevakar både nationella och internationella frågor. Planering och uppföljning är en väsentlig del i kvalitetsarbetet där enheten arbetar i dialog med ledningen och fakulteterna om utbildningens innehåll och lärandemiljön.Läs mer om utbildning på forskarnivå


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Planeringsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 6, Universitetstorget 4

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär